НОВИНИ

Заповед №61 Забрана на нерегламентираният достъп на външни лица на територията на производствената площадка на депо „Братово-Запад“

ЗАПОВЕД

61/ 14.10.2022 г.

На основание чл. 12 от Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „ЧИСТОТА ЕКО” приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 16 от Протокол №42/28.10.2014 г., във връзка със здравословните и безопасни условия на труд на производствената площадка и опазване компонентите на околната среда, както и предотвратяване на недобросъвестни намеси на външни лица, застрашаващи безопасната експлоатация на обекта

ЗАПОВЯДВАМ:

Считано от 14.10.2022г.

Забранявам нерегламентираният достъп на външни лица на територията на производствената площадка на депо „Братово-Запад“ (включително територията на Екопарк), с изключение на посещенията в Административна сграда, за извършване на административни дейности.

В тази връзка, достъпът на външни лица за извършване на огледи на вещи, собственост на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, предназначени за продажба чрез открит търг със Заповед на Директора на предприятието, ще се допускат само:

  1. в срока за извършване на огледи, посочен в Заповедта на Директора за обявяване на търг;

    1. след предварително подадена и приета заявка до отговорното длъжностно лице;

    2. в присъствието и придружени по целия обиколен маршрут от отговорното длъжностно лице.

С уважение,

Д-р. инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор ОП “ЧИСТОТА ЕКО”