НОВИНИ

Заповед № 3

Заповед за сваляне

ЗАПОВЕД

3 /18.01.2022 г.

На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

N ПО РЕД

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./КГ.

СТЪПКА

НА

НАДДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(КГ.)

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

1

ЕДРА ДЪРВЕСИНА/ ДЪРВЕСИНА-МЛЯНА

0.01

0.0005

650 000

6 500

650

2

ПЕТ ПРОЗРАЧЕН

0.50

0.025

60 000

30 000

3 000

3

ПЕТ СИН

0.40

0.02

15 000

6 000

600

4

ПЕТ ЗЕЛЕН

0.30

0.015

20 000

6 000

600

5.

ПЕ ПРОЗРАЧЕН

0.03

0.0015

20 000

600

60

6

ПЕ ЦВЕТЕН

0.005

0.00025

50 000

250

25

7

КАРТОН, ХАРТИЯ/ ЗАМЪРСЕНО, ЧИСТО/

0.05

0.0025

100 000

5 000

500

 

ОБЩО:

   

915 000

54 350

 

Търгът да се проведе на 03.02.2022 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 02.02.2022 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Върху плика се изписват номера и наименованията на видовете отпадъци, за които се участва в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 02.02.2022 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление –образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец – приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи – отпадъци по образец – приложение № 4; Договор–проект; Декларация (приложение №5); Заповед.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 27.01.2022 г. до 02.02.2022 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 – инж. Дора Великова Еколог-Технолог, 0886/934423 Снежина Петрова – Контрольор – отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните движими вещи, да се проведе на 10.02.2022 г., от 10.00 часа, в заседателна зала ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“.

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените артикули да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 09.02.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 09.02.2022 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 04.02.2022 г. до 08.02.2022 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 – инж. Дора Великова Еколог-Технолог , 0886/934423Снежина Петрова – Контрольор – отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0888/457146 – инж. Дора Великова – Еколог-Технолог.

Заповедта за откриване на търга да се обяви на електронната страница на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ до 20.01.2022 г.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Мария Иванова Гл. счетоводител в ОП „Чистота Еко“ при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

инж. ИВАН КОКАЛАНОВ

За Директор на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ Община Бургас

з/д №66/04.12.2019г.