НОВИНИ

Заповед № 16

Posted

ЗАПОВЕД

 16/ 04.04.2022 г.

 

 

На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

 

N ПО РЕД

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./КГ.

 

СТЪПКА

НА

НАДДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(КГ.)

 

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

 

1

ЕДРА ДЪРВЕСИНА + ДЪРВЕСИНА-МЛЯНА

0.02

0.001

800 000

16 000

1 600

2

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРАФТЕЛАТ ПЕТ ПРОЗРАЧЕН

1.00

0.05

60 000

60 000

6 000

3

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРАФТЕЛАТ ПЕТ СИН

0.70

0.035

25 000

17 500

1750

4

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРАФТЕЛАТ ПЕТ ЗЕЛЕН

0.70

0.035

30 000

21 000

2100

5

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРАФТЕЛАТ ПЕТ КАФЯВ

0.60

0.03

10 000

6 000

600

6

HDPE

0.60

0.03

30 000

18 000

1 800

7

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ ПРОЗРАЧЕН

0.15

0.0075

30 000

4 500

450

8

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ ЦВЕТЕН

0.02

0.001

90 000

1 800

180

9

ХАРТИЯ/КАРТОН/ ЗАМЪРСЕНА И ЧИСТА

0.13

0.0065

250 000

32 500

3250

10

АЛУМИНИЙ

1.00

0.05

10 000

10 000

1 000

11

СМЕСЕНА, ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0.10

0.005

30 000

3 000

300

12

СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ

0.10

0.005

10 000

1 000

100

 

13

МЕТАЛ

0.15

0.0075

30 000

4 500

450

 

ОБЩО:

 

 

1405000

195 800

 

 

 

 

Търгът да се проведе на 14.04.2022 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП „Чистота Eко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“.

Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часаКрайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 13.04.2022 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички продукти, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Върху плика се изписва точното наименование на физическото /юридическото лице/, съответно неговия ЕИК, номер и наименования на видовете продукти, за които се кандидаства в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 13.04.2022 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление – образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец – приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи – отпадъци по образец – приложение №4; Договор–проект; Декларация (приложение №5); Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 07.04.2022 г. до 13.04.2022 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/456986 – Емине Ахмед- Технически организатор, 0886/934423 – Снежина Петрова – Контрольор – отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг, да се проведе на 21.04.2022 г., от 10.00 часа, в заседателна зала ОП „Чистота Еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“.

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените продукти да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 20.04.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 20.04.2022 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 15.04.2022 г. до 20.04.2022 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/456986 – Емине Ахмед – Технически организатор 0886/934423– Снежина Петрова – Контрольор – отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0888/456986 – Емине Ахмед – Технически организатор.

 

На основание чл. 78, ал. 3, заповедта за откриване на търга да се обяви на електронната страница на Община Бургас най-малко седем дни преди провеждане на търга.

 

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

 

Изпълнението на заповедта възлагам на Мария Иванова – Гл. счетоводител в ОП „Чистота Еко“ при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

 

 

 

Д-р. инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ Община Бургас