НОВИНИ

Заповед № 13

Posted

ЗАПОВЕД

 

  13/ 14.02.2023 г.

 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед №11/ 07.02.2023 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената в заповедта таблица  и утвърждаване на тръжната документация

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Извършвам поправка на очевидна фактическа грешка в моя Заповед №11/ 07.02.2023 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената в заповедта таблица и утвърждаване на тръжната документация, като в графа №1 от таблицата в Заповед №11/ 07.02.2023 г., в която са посочени видовете отпадъци съгласно Приложение № 1 към Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците  вместо отпадък с код 20 11 38, да се чете отпадък с код 20 01 38.
  2. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на община Бургас и на страницата на ОП „Чистота еко“.

III. Настоящата заповед е неразделна част от моя Заповед №11/ 07.02.2023 г.  и може да се обжалва в 14 -дневен срок от публикуването ѝ, по реда на АПК пред Административен съд – град Бургас, чрез община Бургас. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допускам предварителното изпълнение на настоящата заповед, поради това, че се налага защита на особено важен обществен интерес в областта на екологичния сектор и от закъснението на изпълнението може да последва значителна и трудно поправима вреда, която се изразява в загуба в теглото и нарушаване целостта и моментното състояние на отпадъците при продължително съхранение на открити площадки, разпиляване на отпадъците извън площадката на предприятието, от там замърсяване на околната среда от една страна и от друга страна води до ощетяване на Община Бургас. Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба чрез община Бургас пред Административен съд – град Бургас по реда на АПК.

  1. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Дора Великова- Еколог/Технолог в ОП „Чистота еко“.

Д-р. инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ Община Бургас

 

Заповед