За нас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.

I. Общи разпоредби

Чл.1. Настоящият Правилник урежда дейността, специфичните правила и управлението на Общинско предприятие „Чистота еко”.

Чл.2. (1) Общинското предприятие „Чистота еко” е специализирано звено на Община Бургас по смисъла на глава шеста, чл.51, ал.1 от Закона за общинската собственост.

(2) Общинското предприятие „Чистота еко” няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Бургас в рамките на предоставените му пълномощия.

Чл.3. Общинското предприятие „Чистота еко” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява своята дейност на бюджетна издръжка при условията и реда на този правилник. Предприятието е със самостоятелна сметка в банката.

Чл.4. Общинското предприятие „Чистота еко” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Бургас.


 

ІІ. Предмет на дейност

Чл.5 Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Чл.6. Общинското предприятие „Чистота еко” се създава за осъществяване на следните дейности:

– управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;

– разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;

– сепариране  и рециклиране на отпадъци;

– обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;

– компостиране на биоразградими отпадъци.

Чл.7 Общинското предприятие не може да разширява своя предмет на дейност, освен с Решение на Общински съвет – Бургас.

ІІІ. Структура и численост на общинското предприятие

Чл.8. Организационно-управленската структура на предприятието е съгласно приложение 1.2, неразделна част от настоящия правилник. Численият състав е от 53 бройки.

ІV. Управление

Чл.9. Общинското предприятие се ръководи и представлява от Директор.

Чл.10. Кметът на Община Бургас назначава Директора на общинското предприятие.

Чл.11. Директорът организира и управлява дейността на предприятието, съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет – Бургас и заповедите на Кмета на Община Бургас.

Чл.12. За осъществяването на своите правомощия, Директорът на общинското предприятие издава заповеди.

Чл.13. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях, съгласно Кодекса на труда.

Чл.14. При осъществяване на дейността на общинското предприятие Директорът:

1)организира цялостната дейност на предприятието;

2)управлява предоставеното общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин;

3)разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на предприятието и работи по тяхното изпълнение след утвърждаване от Кмета на Общината;

4)представлява предприятието пред държавните и общински органи и институции, пред съдебните органи, пред банките, пред физически и юридически лица;

5)организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и ефективното използване на финансовите и материални активи;

6)изготвя длъжностно разписание и го представя за утвърждаване от кмета на Община Бургас;

7)дава отчет за дейността на предприятието и за своята дейност пред Кмета на Община Бургас;

8)организира изготвянето, актуализирането и представянето на проект на бюджетна сметка за съответната година (прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи за дейността му, за разходите, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с активи – общинска собственост) пред Дирекция „Бюджет и финанси”, с копие до Дирекция „Икономика и стопански дейности”.

V.Финансиране на предприятието

Чл.15. Дейността на общинското предприятие „Чистота еко” се финансира от бюджета на Община Бургас, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година. Същото е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл.16. Периодичният контрол по изпълнение на утвърдения бюджет се осъществява от съответната финансова дирекция при Община Бургас.

Чл.17. Цялостният контрол по изпълнение дейността на общинското предприятие „Чистота еко”  се осъществява от Кмета на Община Бургас или упълномощен със заповед на Кмета на Община Бургас заместник-кмет.

Чл.18. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Бургас. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си и извършваната дейност.

Чл.19. Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз основа на годишен счетоводен отчет.

Чл.20. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения годишен бюджетен кредит.

Чл.21. Предприятието реализира финансови средства от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет.

VІ.Материална база

Чл.22. Общинско предприятие „Чистота еко” извършва дейността си с предоставеното му за управление общинското имущество, с решение на Общински съвет – Бургас, съгласно приложение № 1.3.

VІІ.Заключителни разпоредби

§1.Този правилник се приема на основание чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост.

§2.За неуредените с този правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и актовете на органите местно самоуправление на Община Бургас.

Настоящият правилник е приет с Решение  на Общински съвет – Бургас по т.16 от проведеното на 28.10.2014 г. 42-ро заседание на Общински съвет-Бургас и влиза в сила от датата на приемането му.

Приложение 1.2

Персонал

Общо за площадката

1 Директор 1 инженер (техническа или строителна специалност), опит в управление на отпадъци, околна среда, общинска администрация, правни въпроси
2. Гл. четоводител 1 Висше икономическо образование вътрешно фирмено счетоводство, финансови въпроси свързани с инвестиции и доставки, данъчни аспекти
3 Техн.ръководител 1 инженер (строителна или техническа специалност), опит – допълващ опита на директора
4 Технически сътрудник: 1 специалист, опит в поддържане на документация, човешки ресурси, охрана на труда
5 Снабдител: 1 специалист, опит в осигуряване на материали за експлоатация на обекта
6 Счетоводител/касиер: 1 средно икономическо образование, определяне такси за депониране;
7 Контрольори: 4 средно образование, контрол и отчестост на постъпващите отпадъци и напускащите автомобили и материали
8 Еколог/технолог 1 висше екологично образование, опит в управление на отпадъците, по пречистване на отпадъчни води, екологичен мониторинг, поддържане на екологична база данни, квалификация и обучение на персонала
9 Лаборант: 1 средно специално образование, лабораторни изследвания на отпадъци и газове
10 Механик: 1 средно техническо образование, опит в поддържането на инсталации за третиране на отпадъчни води
11 Автоводачи: 2 свидетелство за управление категория СЕ, опит с автомобили, като автоцистерна с помпа, автометачка, автокран, самосвал, контейнеровоз;
12 Автомонтьор: 1 средно специално образование, опит в работа със специализирана строително-транспортна и транспортна техника;
13 Ел.монтьор: 1 средно техническо образование, опит в поддръжка на сградни и площадкови инсталации;
14 Стр.техник: 1 средно специално образование – строителен техник, опит в поддържане на сграден фонд и площадкова инфраструктура;
15 Общи работници: 3 поддържане чистота, поддържане зелени площи, поддържане на инфраструктура;
  Общо: 20  

*Денонощната охрана на обекта се предвижда да бъде възложена на специализирана фирма

Съоръжение за възстановяване на материали (предварително третиране на отпадъците)

1 Оператор на специализирана техника 2 средно техническо образование, обслужване на специализирана техника (мотокар, челен товарач);
2 Оператор на конвейер 16 Най-малко основно образование
3 Общ работник 1 Не се изисква по образование
  Общо: 19  

Съоръжение за компостиране на зелени отпадъци (предварително третиране на отпадъци

1 Оператор на специализирана техника 1 средно техническо образование, обслужване на специализирана техника (устройство за обръщане на компостните купчини, челен товарач)
2 Общ работник 1 Не се изисква образование
  Общо: 2  

Третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци

1 Оператор на специализирана техника 2 лиценз за опериране със тежка специализирана техника (трошачка, дробилка, челен товарач, самосвал)
2 Общ работник 1 Не се изисква по образование
  Общо: 3  

Клетка за депониране на битови отпадъци

1 Оператор на специализирана техника 4 лиценз за опериране с тежка специализирана техника (компактор, булдозер, челен товарач, автокран, самосвал)
  Общо: 4  

Площадка за временно съхранение на опасни и други отпадъци (Екопарк)

1 Контрольор 1 средно специално образование, опит в работа с химикали и опасни отпадъци
2 Оператор 1 средно техническо образование, с опит в разкомплектоване на електрическо и електронно оборудване
3 Оператор 1 лиценз за работа със специализирана техника за вътрешноцехов транспорт (мотокар с виличен повдигач и челен товарач)
  Общ работник 1 Не се изисква по образование
  Общо: 4  

 

Приложение 1.3

Регионално депо „Братово – запад“ е комплексен обект, включващ различни инсталации за третиране на отпадъците:

 • Депо за отпадъци – Клетка 1 с капацитет 400 000тона;
 • сепарираща инсталация с капацитет 80 000 -100 000 т/год. смесени битови отпадъци;
 • Компостираща инсталация с капацитет 13 000 т/год. разделно събрани зелени и градински отпадъци;
 • Инсталация за третиране на изпусканите от компостирането интензивно миришещи вещества – биофилтър;
 • Площадка за трошачка за едрогабаритни отпадъци;
 • Площадка за трошачка за строителни отпадъци, разделяни на фракции;
 • Работилница с автомивка и гаражи;
 • Контролно – пропускателен пункт;
 • Административно битова сграда;
 • Дизелова колонка и резервоар за дизелово гориво;
 • Локална пречиствателна станция за отпадни води;
 • Сграда за временно съхранение на опасни отпадъци, вкл. помещение за ИУЕЕ;
 • Екопарк с контейнери, където всеки от населението ще има възможност да си остави събрани разделно в домакинствата отпадъци;
 • Площадка за събиране и временно съхранение на гуми;
 • Съответните площадкови мрежи и съоръжения за безпроблемна работа на комплекса от съоръжения.

Приложение 1.3

  Кратко описание на доставките Единица Коли-чество  
  Машини за обслужване на депонирането      
  Компактор, min. 200 kW Бр. 1  
  Верижен булдозер, min. 138 kW Бр. 1  
  Колесен челен товарач, мин. 160 kW Бр. 1  
  Колесен челен товарач, min. 70 kW с кофа и вилица Бр. 1  
  Колесен багер товарач, min. 60 kW комплексне с хидравличен чук Бр. 1  
  Колесен телескопичен товарач с щипка и кофа за дървесните отпадъци min. 70 kW с хидлавлична връзка за ремарке бр. 1  
  Мини челен товарач за пробутване на раздел. фракции към балиращата система бр. 1  
  Оборудване за обслужване на площадката      
  Мащини обслужващи инсталацията за компостиране      
  Високоскоростен мобилен раздробител/шредер с мощност min 235 kW с дистанционно радиокомандване Бр. 1  
  Устройство за обръщане на компост във формата на пирамида Бр. 1  
  Мобилно барабанно сито за компост мин. 30 kW с дистанционно радиоуправление, със сленяеми сита 10 х 10мм 1комплект 25 х25мм 1комплект LS 1  
   
   
  Авариен дизелов електро-генератор Бр. 1
  Станция за гориво с резервоар и колонка Бр. 1
  Оборудване за измиване на контейнери LS 1
  Оборудване за измиване на машини и автомобили LS 1
   
  Трошачка за строителни отпадъци със спомагателни устройства Бр. 1
  Раздробител за едрогабаритни отпадъци Бр. 1
  Превозни средства    
  Контейровоз-мултилифт /към тази позиция се включват и мултилифт и контейнерите/ Бр. 1
  Двуосно ремарке с тристранно разтоварване. Бр. 1
  Електрокар Бр. 1
  Камион самосвал, мин. 300 kW Бр. 2
  Автомобил за пасажери и товари до 3.5 т Бр. 1
  Автомобилна цистерна 10 м3 за изпомпване на канални води Бр. 1
  Мотокар с виличен повдигач Бр. 1
  Многофункционален автомобил с обордуване за почистване и поддържане на пътя Бр. 1
  Малко оборудване    
  Радиостанция с 16 поста Бр. 1
  Лаборатория (Анализ води и отпадъци) Бр. 1
  Оборудване за РМР, съоръжения, инструменти, котейнери LS 1
  Контролно измервателни уреди LS 1
  Телфер Бр. 1
  Контейнери мултилифт за обслужване на сепариращата инсталация с размери 5м х 2.4м х 1.7м = 20.4 м3 бр. 4
  Контейнери мултилифт за обслужване на сепариращата инсталация бр. 5
  Контейнерен парк LS  

Председател на Общински съвет – Бургас:

/Костантин Луков/

Секретар на Община – Бургас:

/Божидар Кънчев