НОВИНИ

Увеличение щата на „Чистота еко“ Бургас

ОбС 08-00-4230 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42)

РЕШЕНИЕ:

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/ както следва:

1. Изменя чл.6 от Правилника, както следва:

„Чл.6. Общинското предприятие “Чистота еко” се създава за осъществяване на следните дейности:

– управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;

– разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;

– сепариране  и рециклиране на отпадъци;

– обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;

– компостиране на биоразградими отпадъци.

– обслужване на мобилни центрове за безвъзмездно предаване разделно събрани фракции  от населението;

– обслужване на площадки за временно съхранение на растителни отпадъци.

2. Отменя Приложение 1.2, неразделна част от действащия Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“.

3. Увеличава с 52 бр. числеността на персонала на ОП „Чистота еко“., считано от 01.02.2016 г.;

4. Променя числения състав на ОП „Чистота еко“ от 53 бр. на 105 бр. и изменя чл.8 от Правилника, както следва:

„Чл.8. Организационно-управленската структура на предприятието е съгласно Приложение 1.2, неразделна част от настоящия правилник. Численият състав е от 105 бройки.”

5. Приема ново Приложение 1.2 “Организационно-управленската структура на ОП „Чистота еко“ към чл.8 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Чистота еко“, което става неразделна част от настоящото решение и от Правилника.

6. Утвърждава предложеното ново щатно разписание на Общинско предприятие “ЧИСТОТА ЕКО” по бройка, численост и длъжности.