Сайтбар

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината,

съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 1, Протокол № 43/27.10.2022г., влязла в сила от 07.11.2022 г.

 

 

Раздел

   
 

ОП „Чистота ЕКО“ (изм. Протокол №43/27.10.2022 г.)

   
 

Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението (изм. Протокол №26/25.04.2017г., изм. Протокол №18/21.12.2020г.)

вкл. ДДС

36.00/тон

 

Депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

18.00/тон

 

Третиране на разделно събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

18.00/тон

 

Третиране на замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

48.00/тон

 

Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

50.40/тон

 

Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти (изм. Протокол №26/25.04.2017г., изм. Протокол №18/21.12.2020г.)

вкл. ДДС

44.40/тон

 

Цена на произведен компост (изм. Протокол №26/25.04.2017г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017г.)

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

114.00/тон

4.80/10литра

2.40/5литра

1.62/3литра

 

Временно съхранение на опасни отпадъци от бита

вкл. ДДС

6000.00/тон

 

Прием на излезли от употреба автомобилни гуми (изм. Протокол №30/20.12.2021г.)

вкл. ДДС

410.40/тон

 

Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други специфични производствени отпадъци и специфични отпадъчни потоци (изм. Протокол №26/25.04.2017г., изм. Протокол №12/28.07.2020г.)

вкл. ДДС

220.80/тон

 

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас.

вкл. ДДС

86.40/курс

ПРИЛОЖЕНИЕ №3