Сайтбар

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол №5/19.12.2019 г., влязла в сила от 01.01.2020г.

 

 

ОП „Чистота ЕКО“    
Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.) вкл. ДДС 27,60/тон
Депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението вкл. ДДС 13,56/тон
Третиране на разделно  събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци вкл. ДДС 9,60/тон
Третиране на замърсени растителни отпадъци вкл. ДДС 28,68/тон
Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци вкл. ДДС 7,44/тон
Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.) вкл. ДДС 33,60/тон
Цена на произведен компост (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

 

вкл. ДДС

 

вкл. ДДС

 

вкл. ДДС

84,00/тон

 

3,60/10 литра

 

1,80/5 литра

 

1,20/3 литра

Временно съхранение на опасни отпадъци от бита вкл. ДДС 134.00/тон
Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел отпромишлени котли и други специфични производствениотпадъци и специфични отпадъчни потоци  

 

вкл. ДДС

 

 

150,00/тон

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас вкл. ДДС 50,00/курс
Обезпечение по чл. 60, ал.1 от ЗУО осв. ДДС 8,60/тон
Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2020г., се определят на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „з“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, (обн. ДВ бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.) (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.) осв. ДДС         69.00лв./т

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3