Сайтбар

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината,

съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 3, Протокол № 18/21.12.2020 г., влязла в сила от 01.01.2021 г.

 

ОП „Чистота ЕКО“

   

Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението (изм. Протокол № 26/25.04.2017 г., изм. Протокол № 18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

31,20 лв./тон

Депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

13,56 лв./тон

Третиране на разделно събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

9,60 лв./тон

Третиране на замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

28,68 лв./тон

Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

7,44 лв./тон

Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти (изм. Протокол № 26/25.04.2017 г., изм. Протокол № 18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

38,40 лв./тон

Цена на произведен компост (изм. Протокол № 26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол № 26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол № 26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол № 26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

84,00 лв./тон

3,60 лв./10 литра

1,80 лв./5 литра

1,20 лв./3 литра

Временно съхранение на опасни отпадъци от бита

вкл. ДДС

134,00 лв./тон

Прием и временно съхранение на излезли от употреба автомобилни гуми

вкл. ДДС

200,00 лв./тон

Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други специфични производствени отпадъци и специфични отпадъчни потоци

вкл. ДДС

150,00 лв./тон

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас

вкл. ДДС

50,00 лв./курс

Обезпечение по чл. 60, ал.1 от ЗУО

осв. ДДС

8,60 лв./тон

ПРИЛОЖЕНИЕ №3