Сайтбар

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол №5/19.12.2019 г., влязла в сила от 01.01.2020г.

ОП „Чистота ЕКО“

   

Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

27,60/тон

Депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

13,56/тон

Третиране на разделно събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

9,60/тон

Третиране на замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

28,68/тон

Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

7,44/тон

Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

33,60/тон

Цена на произведен компост (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

84,00/тон

3,60/10 литра

1,80/5 литра

1,20/3 литра

Временно съхранение на опасни отпадъци от бита

вкл. ДДС

134.00/тон

Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други специфични производствени отпадъци и специфични отпадъчни потоци

вкл. ДДС

150,00/тон

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас

вкл. ДДС

50,00/курс

Обезпечение по чл. 60, ал.1 от ЗУО

осв. ДДС

8,60/тон

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3