НОВИНИСайтбар

Приложение №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

До Директора

на ОП „Чистота Еко“

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ

от

…………………………………………………………………………………………………………..

(име, фамилия – длъжност)

……………………………………………………………………………………….………………….

(община, фирма, организация)

 

Г-н Директор,

Във връзка с извозване на отпадъците от ………………………………………………… до

Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово – Запад“ заявявам:

  1. Дневно количество отпадъци: ………………. т. с код ……….……..
  2. Време на доставка от ……….…. до …………..
  3. Дни от седмицата за доставка: ………………………………………….

Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани

единствено и само за целите на настоящото заявление и ще се обработват,

съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в

Регламент (ЕС) 2016/679/.

 

С уважение:…………………..                                                            дата:…………..

/име, фамилия, подпис/

Приложение 1