НОВИНИСайтбар

Определяне на цени при приемане на битови или производствени неопасни отпадъци за обезвреждане

Posted

Определяне на цени

при приемане на неопасни отпадъци за обезвреждане, чрез депониране на РПУО „Братово-Запад“, според класификацията на отпадъците –

битови или производствени

В изпълнение на нормативната уредба при управление на отпадъците, отпадъците, които могат да се приемат за депониране на РПУО „Братово – Запад“ са битови и производствени твърди неопасни отпадъци.

Съгласно „Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците“, битовите отпадъци са класифицирани в група 20 – „Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции“ в съответствие с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на „Закон за управление на отпадъците“.

Битовите отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

Цената за външни клиенти при приемане на РПУО „Братово-Запад“ на битови отпадъци от група 20, съгласно „Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината“, приета с Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 1, Протокол № 43/27.10.2022г., влязла в сила от 07.11.2022 г., е в размер на 44,40 лв./тон, с вкл. ДДС.

Отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране, различни от група 20, съгласно „Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците“, се класифицират като производствени и се приемат на цена в размер 220,80 лв./тон, съгласно Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината“, приета с Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 1, Протокол № 43/27.10.2022г., влязла в сила от 07.11.2022 г.

Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица, съгласно § 1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на „Закон за управление на отпадъците“.

На основание на горепосоченото и в изпълнение на нормативните изисквания при управление на отпадъците, отпадъци с код и наименование, посочени в Таблица 1, които са заявени за предаване на РПУО „Братово-Запад“ от юридически лица в изпълнение на сключени договори с ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ за извършване на обезвреждане чрез депониране на съответните отпадъци, СЕ ПРИЕМАТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНИ В РАЗМЕР НА 220,80 лв./тон.

Таблица № 1

02 07 04

отпадъци от химично обработване

04 02 09

отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни влакна

10 01 01

сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина

12 01 17

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16

15 01 06

смесени опаковки

15 02 03

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 03 06

органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05

18 01 04

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси)

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

19 08 02

отпадъци от пясъкоуловители

19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

Забележка: ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ си запазва правото да допълва или да променя данните в Таблица 1, в зависимост от заявените видове отпадъци от страна на контрагентите, в съответствие с разрешените за приемане видове отпадъци в Комплексно разрешително, издадено на Община Бургас за експлоатацията на „Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“.