Home

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО“ БУРГАС

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

  1. управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;
  2. разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
  3. сепариране и рециклиране на отпадъци;
  4. обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
  5. компостиране на биоразградими отпадъци.

Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 26.