ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 • МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМАНЕ
  Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част от Договора са: Направена […]Покажи повече...
 • МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С ЦЕЛ ТЯХНОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ (СЕПАРИРАНЕ) И/ИЛИ КОМПОСТИРАНЕ И/ИЛИ ДЕПОНИРАНЕ.
  Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част от Договора са: Направена […]Покажи повече...
 • Заповед № 65-Търг
  ЗАПОВЕД № 65 /03.12.2019 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, […]Покажи повече...
 • Обява
  На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за “Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на инсталация, попадаща в т. 5.4 от Приложение №4 към ЗООС „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено,Бургас,Айтос,Карнобат,Несебър,Поморие,Руен,Средец,Сунгурларе“ Лице за контакти: инж. Стефан Калчев – Директор […]Покажи повече...
 • Заповед за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци
  ЗАПОВЕД № 26 /21.05.2018 г.   На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска […]Покажи повече...
 • Преценка ОВОС
  14.12.2017г. Съобщение Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение: „Планирана промяна в работата на Регионално предприятие […]Покажи повече...
 • Инвестиционно предложение
  На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за Увеличване на дневният и годишен капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. Лице за контакти: Стефан Калчев – Директор на Общинско предприятие „Чистота […]Покажи повече...
 • Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестиционно предложение за планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци
  На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестиционно предложение за планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. Лице за контакти: Стефан Калчев – Директор на Общинско предприятие „Чистота еко“ […]Покажи повече...
 • Оттегляне на публична покана с уникален код в АОП 9052145, поради промяна на първоначално обявените условия
 • Доставка на мобилно оборудване – контейнеровоз, втора употреба, съгласно спецификация
  Vsichki-dokumentiУникален номер в регистъра на АОП:9052145 Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОП „Чистота Еко“ с адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ № 26, тел.: 0889/290143, e-mail: chistotaeco@abv.bg, интернет адрес: http://chistotaeco.com/ . ОП „Чистота Еко“ е Възложител съгласно Заповед № 3211/25.11.15г. на […]Покажи повече...
 • Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“
  Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2015-0030 Публикувано на: вторник, 21 април 2015 Валидно до: вторник, 21 април 2015, 13:39 Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“.   Електронна преписка   Решение Номер: 00797-2015-0030_833/20.04.15 г. […]Покажи повече...