КОМПОСТ

Компостирането е аеробен процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на микроорганизми и про наличието на достатъчно кислород, постоянна влага и температура. Крайният резултат е естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията. Компостът се състой от биоразградими отпадъжи от растителен произход от домакинства и градини; окосена трева, листа, клони, остатъци от плодове и зеленчуци; остатъци от поддържане на градинските зелени площи. компостът допълва почвата с хранителни вещества и също има противоерозионни качества. Следователно ползването на компост в земеделието гарантира множество предимства като например: – подобряване на почвената структура, – подпомага отглеждането на здрави плодове и зеленчуцимдопълнителни добиви и повишава способността на почвата да задържа водата. Области на употреба са: – Конвенционално земеделие, лозя – Ландшафтни дейности, включително разсадници – Частно градинарство – съдържание на компоста в субстратната смес не повече от 40% – Растежни почвени среди – съдържание на компоста в субстратната смес не повече от 40% – Рекултивация на нарушени терени, депа и минни обекти Съгласно изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третирането на биоразградимите отпадъци ОП „Чистота еко“, е оператор на съоражението за компостиране.Качеството на  произведения компост, се контролира посредством аналитични изпитвания, осъществявани в акредитирана лаборатория AGES, Vienna,Austria