Сайтбар

Договор за предаване на отпадъци

ДОГОВОР

 

Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Днес, ……….. …г. в гр. Бургас, между:

1…………………………………………………………..БУЛСТАТ……………………....…., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..……….……………, тел.: ………………….., email: ..…………..……………….., представлявано от …………….…….……………………………………………………………..……………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

И

2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com, представлявано от Стефан Василев Калчев – Директор и Мария Александрова Иванова Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 8, ал. 1 от ЗУО, чл. 9 от ЗЗД, чл. 3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас и Комплексно разрешително с рег. № 385-Н3/2022 г. на МОСВ, се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА. СРОК.

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява приемането, третирането и депонирането на декларираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество неопасни отпадъци на „Регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово – Запад“ при условията на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н3/2022 г. на МОСВ.

(2) Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, съдържаща предварително уточнен график, заявени количества и вид на отпадъка (код);

Приложение № 2 – копие на „Работен лист за класификация на отпадъци“, утвърден от директора на РИОСВ, съгласно „Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците“;

Приложение № 3 – копие на Доклад от основно охарактеризиране на отпадъците, придружен с копие на становище от РИОСВ, във връзка с доклада, съгласно „Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците“;

Приложение № 4 – копие на „Разрешение за извършване на дейност с отпадъци“ по чл. 67 от ЗУО, копие на „Регистрационен документ за дейност с отпадъци“ по чл. 78 от ЗУО или копие на „Комплексно разрешително“ по чл. 117 ал. 1 от ЗООС;

Приложение № 5 – Копие на „Регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци“ , съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗУО.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема отпадъците по алинея (1) на площадката на депото след представяне на копие на приложимите, съгласно „Закона за управление на отпадъците“ документи за осъществяване на съответната дейност с отпадъци.

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от датата на подписването му между страните.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3. По силата на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предаде за третиране и депониране отпадъци, предварително съгласувани с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответстващи на Условията в Комплексно разрешително с рег. № 385-Н3/2022 г. на МОСВ и съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4 и Приложение № 5, неразделна част от настоящия договор.

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер лева на тон отпадък, съгласно Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, чрез общински предприятия, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел VI – Цени на услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, за всеки тон депониран отпадък, сумата в размер лева на тон, определен в чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „к“ от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, (обн. ДВ бр. 111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16.09.2021 г.).

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отчисленията по чл. 60, ал. 1, а именно сумата в размер лева на тон депониран отпадък, определена по реда, посочен в чл. 3, ал. 1 от „Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци“, както следва:

а) до 31.12.2023 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер на 8,60 лева (осем лева и шестдесет стотинки) на тон, приета с Решение по т. 1 от заседание на общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас“ проведено на 27.11.2015 г.

б) на основание чл. 60, ал. 5 от ЗУО и Решение по т. 1 от заседание на общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас“ проведено на 28.09.2023 г., от 01.01.2024 г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер на 16,00 лева (шестнадесет лева) на тон.

(4) Плащането се извършва с платежно нареждане по сметката на ОПЧистота Еко’’:

IBAN : BG06SOMB91303158396200

банка: Общинска банка ФЦ Бургас

BIC: SOMBBGSF

Чл. 5. (1) В случай, че на площадката на депото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е констатирал еднократно надхвърляне на количеството отпадъци по чл. 3, то същото се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 4 от настоящия договор в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на констатиране на еднократното надхвърляне.

 

(2) При изчерпване на договореното количество отпадъци преди края на срока на договора, страните уреждат отношенията си с допълнително споразумение.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извозва отпадъците със собствен или нает транспорт.

Чл. 7. Транспортирането на отпадъци до площадката на депото и на територията му се извършва само с превозни средства (специализирани транспортни средства), снабдени с подходящо оборудване, предотвратяващо замърсяването на пътните платна, притежаващи необходимите разрешителни документи за транспортиране на отпадъци.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва вътрешния установен ред за работа на площадката на депото. Преди приемане на отпадъците или при първата доставка, притежателят на отпадъците, предназначени за третиране или депониране е задължен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия на документи по Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4 и Приложение № 5.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, или упълномощено от него лице дава разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разтоварване, третиране и депониране на превозените отпадъци, в съответствие със Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4 и Приложение № 5.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема отпадъците на територията на площадката на депото, съгласно изискванията на чл. 36 от „Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. С едномесечно писмено предизвестие, от която и да е от страните;

3. От датата, от която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не притежава Разрешителни документи за транспортиране и/или извършване на дейности с неопасни отпадъци, за което е длъжен да информира писмено Възложителя.

4. С едностранно изявление в писмена форма на изправната страна за разваляне на договора при неизпълнение на задълженията по договора от другата страна.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. При неизпълнение на задълженията в чл. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер 0,2 % дневно върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10 % от общата стойност на задължението.

Чл. 13. Размерът на сумата по чл.4, (1) се променя автоматично в случай на промяна на цената за депониране на тон отпадък, приета от Общински съвет – Бургас.

Чл. 14. При забавяне на плащането повече от 10 (десет) календарни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора, като уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 15. При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора, същият остава в сила за правоприемниците им, в случай, че последните притежават необходимите разрешителни.

Чл. 16. Всички уведомления и взаимоотношения между страните по настоящия Договор се извършват в писмена форма на посочените в Договора адреси.

Чл. 17. Споразуменията към настоящия договор са валидни, ако са изразени в писмена форма и са подписани от двете страни.

 

Чл. 18. Контрол, относно вида и състава на доставяните за третиране и депониране отпадъци, се осъществява от отговорни длъжностни лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящият договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.

За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 

ДИРЕКТОР:

 

/……………………………../ /…………………………/

Гл. счетоводител: Гл. счетоводител:

/…………………………/ / ……………………/