Сайтбар

Договор за предаване на отпадъци

ДОГОВОР 2023-Сваляне

 

 

Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Днес, ……….. …г. в гр. Бургас, между:

1…………………………………………………………..БУЛСТАТ………………………………....…., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..……………………………………………, тел.: ………………….., email: ..…………..……………….. представлявано от ………….……………………………………………………………..………………………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

И

2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com, представлявано от Стефан Василев Калчев–Директор и Мария Александрова ИвановаГлавен счетоводител, наричани по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.8, ал.1 от ЗУО, чл. 9 от ЗЗД, чл.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас и Комплексно разрешително с рег. № 385-Н3/2022 г. на МОСВ се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА. СРОК.

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява приемането, депонирането и обработка на декларираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество неопасни отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Братово при условията на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н3/2022 г. на МОСВ.

(2) Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение №1 – Направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, съдържаща предварително уточнен график, заявени количества и вид на отпадъка (код);

Приложение №2 – Представен доклад от основното охарактеризиране на отпадъците и становище от РИОСВ-Бургас във връзка с доклада, които са неразделна част от настоящия договор.;

Приложение №3 – Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, чрез общински предприятия, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел VI – Цени на услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“,

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема отпадъците по алинея (1) на депото след представяне на разрешението по чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.) и представено копие на регистрационен документ по чл.78, ал.3 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл.35, ал.5 от ЗУО или представено копие на писмен договор с фирма, която има нужните разрешителни за събиране и транспортиране на отпадъци.

Чл.2 Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от датата на подписването му между страните.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3 (1) По силата на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предаде за обработване и депониране на депото отпадъци предварително съгласувани и съответстващи по вид на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н3/2022 г. на МОСВ, съгласно Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер лева на тон отпадък, съгласно Приложение №3 неразделна част от настоящия договор – Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, чрез общински предприятия, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел VI– Цени на услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“.

(3) Възложителят се задължава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отчисленията по чл. 64, ал. 1, за всеки тон депониран отпадък, сумата в размер лева на тон определен в чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „и“ за 2021 г. и буква „к“ за 2022 г. и за всяка следваща година от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, (обн. ДВ бр. 111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16.09.2021 г.).

(4) Плащането се извършва с платежно нареждане по сметката на ОП ‘’Чистота Еко’’ : IBAN : BG06SOMB91303158396200 при банка: Общинска банка ФЦ Бургас, BIC : SOMBBGSF

Чл.4 (1) В случай, че на депото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е констатирал еднократно надхвърляне на количеството отпадъци по чл. 3, ал.1, то същото се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл.3 от настоящия договор в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на констатирането на еднократно надхвърляне.

 

(2) При изчерпване на договореното количество отпадъци преди края на срока на договора, страните уреждат отношенията си с допълнително споразумение.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извозва отпадъците със собствен или нает транспорт.

Чл.6 Транспортирането на отпадъците на депото се извършва само с превозни средства, снабдени с подходящо оборудване против замърсяване на пътните платна или със специализирани транспортни средства.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва вътрешния установен ред за работа на депото. Преди приемане на отпадъците или при първата доставка, притежателят на отпадъците, предназначени за обработка или депониране има задължение да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи от акредитирана лаборатория за основно охарактеризиране на вида на отпадъците, съгласуван с РИОСВ и в съответствие с Условията на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н3/2022 г. на МОСВ.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, или упълномощено от него лице дава разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разтоварване, депониране и обработка на превозените отпадъци след представяне на следните приложения и документи:

а. Приложение №1, №2 и №3 от настоящия договор;

б. Заверено копие на Договор за транспортиране на отпадъците, сключен с лица, притежаващи съответното разрешително по ЗУО.

или

в. Заверено копие на регистрационен документ по чл.78, ал.3 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци съгласно чл.35, ал.5 от ЗУО издаден на Възложителя. .

Чл.9 Действителното количество на приетите отпадъци се отразява в дневник, воден на депото в тонове, установени по кантарни бележки от електронната везна.

 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10 Настоящият договор се прекратява:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. С тримесечно писмено предизвестие от която и да е от страните;

3. От датата, от която Изпълнителят не притежава Разрешение за извършване на

дейности с неопасни отпадъци, за което е длъжен да информира писмено Възложителя.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11 При неизпълнение на задълженията в чл.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0.2 % дневно върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от общата стойност на задължението.

Чл.12 При забавяне на плащането повече от 10 /десет/ календарни дни Изпълнителят има право да развали едностранно договора, като уведоми писмено Възложителя.

Чл.13 Размерът на сумата по чл.3 се променя автоматично в случай на промяна на цената за депониране на тон отпадък, приета от Общински съвет – Бургас.

Чл. 14 При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора, същият остава в сила за правоприемниците им, в случай, че последните притежават необходимите разрешителни.

Чл. 15 Всички уведомления и взаимоотношения между страните по настоящия Договор се извършват в писмена форма на посочените в Договора адреси.

Чл. 16 Споразуменията към настоящия договор са валидни, ако са изразени в писмена

форма и са подписани от двете страни.

Чл.17 Контрол относно вида и състава на доставяните за депониране и обработка отпадъци се осъществява от длъжностните лица на депото.

Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящият договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.

За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 

ДИРЕКТОР:

/……………………………../ /…………………………/

Гл. счетоводител: Гл. счетоводител:

/…………………………/ /…………………………/