Неработещи мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

  МЦ 5 ж.к.“М.рудник“- между 84 и 85 блок – няма да работи от 01.06 до 07.06 МЦ 11 ж.к.“Братя Миладинови“зад блок На Трапезица , зад бл. 56 – няма да работи от 06.06 до 12.06 МЦ 12 ж.к.“Братя Миладинови“ м/у у-ще „В.Априлов“ и бл. Нар.Юмр. – няма да работина 10.06 МЦ 13 ж.к.“Зорница“ на […]

Договор за предаване на отпадъци

Posted Posted in Сайтбар

ДОГОВОР 2023-Сваляне     Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Днес, ……….. …… г. в гр. Бургас, между: 1…………………………………………………………..БУЛСТАТ………………………………….…., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..………………………………………………, тел.: ………………….., e–mail: ..…………..……………….…. представлявано от ………….……………………………………………………………..………………………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, И 2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com, представлявано от Стефан Василев Калчев–Директор […]

Адреси на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

От 1-ви ноември влиза в сила ново работно време: Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 16:30 ч.    почивка 12:00 ч. – 12:30 ч. МЦ № Адрес 1 ж.к.“ М.рудник“-срещу бл.69,с/у битака 2 ж.к „М.рудник“-с/у третата секция на бл.77 3 ж.к.“М.рудник“-пред тото пункта с/у Лидъл до бл.34 4 ж.к.“ М.рудник“-срещу спортна площадка до бл.449 […]

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране.

Posted Posted in Сайтбар

  Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част […]

Тарифа за цени, услуги и права

Posted Posted in Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински […]

Номенклатура мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

Община Бургас   Уведомява: Стартира ежегодна кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните центрове, разположени на територията на гр. Бургас, чрез въвеждане на електронна система. Разработената електронна система дава възможност да се регистрират и отчитат разделно предадените количества фракции от гражданите в мобилните центрове. На всеки гражданин, който […]

Приложение №1

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ №1   До Директора на ОП „Чистота Еко“                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………………….. (име, фамилия – длъжност) ……………………………………………………………………………………….…………………. (община, фирма, организация)   Г-н Директор, Във връзка с извозване на отпадъците […]