Неработещи мобилни центрове месец Юни

Posted Posted in Сайтбар

МЦ № 2 ж.к. „Меден рудник“, зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга-няма да роботи от 01.06 до 30.06 МЦ № 7 ж.к. „Изгрев“, кв.18 – между бл.66/65-няма да роботи от 01.06 до 30.06 МЦ № 8- ж.к. Славейков бл.36 – няма да роботи от 01.06 до 01.07 МЦ № […]

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране.

Posted Posted in Сайтбар

  Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част […]

Тарифа за цени, услуги и права

Posted Posted in Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, […]

Договор за предаване на отпадъци

Posted Posted in Сайтбар

ДОГОВОР 2020-Сваляне   Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ     Днес,  ……….. …… г. в гр. Бургас, между: 1…………………………………………………………..БУЛСТАТ…………………………………….., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..………………………………………………, тел.: ………………….., e-mail: ..…………..……………….…. представлявано от …………………………………………………………………………………………………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,               И   ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com , представлявано […]

Номенклатура мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

Община Бургас   Уведомява: От 28.04.2018г. стартира кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните центрове, разположени на територията на гр. Бургас, чрез въвеждане на електронна система. Разработената електронна система дава възможност да се регистрират и отчитат разделно предадените количества фракции от гражданите в мобилните центрове. На всеки гражданин, […]

Приложение №1

Posted Leave a commentPosted in Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ №1   До Директора на ОП „Чистота Еко“                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………………….. (име, фамилия – длъжност) ……………………………………………………………………………………….…………………. (община, фирма, организация)   Г-н Директор, Във връзка с извозване на отпадъците […]