Неработещи мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

МЦ 1 ж.к.“ Меден рудник“-срещу бл.69,с/у битака – Няма  да работи от 12.10 до 06.12 включително МЦ 3 ж.к.“М.рудник“-пред тото пункта с/у Лидъл до бл.34 – Няма  да работи от 30.11 до 06.12 включително МЦ 8 ж.к. „Славеков“ срещу блок 36 – Няма  да работи от 30.11 до 28.12 включително МЦ 9 ЦГЧ-зад бл.104, срещу […]

Адреси на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

МЦ № Адрес 1 ж.к.“ М.рудник“-срещу бл.69,с/у битака 2 ж.к „М.рудник“-с/у третата секция на бл.77 3 ж.к.“М.рудник“-пред тото пункта с/у Лидъл до бл.34 4 ж.к.“ М.рудник“-срещу спортна площадка до бл.449 5 ж.к.“М.рудник“- между 84 и 85 блок 6 ж.к.“Лазур“-до трафопоста до бл.41 7 ж.к.“Изгрев“-между бл.66/65 8 ж.к. „Славеков“ срещу блок 36 9 ЦГЧ-зад бл.104, срещу […]

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране.

Posted Posted in Сайтбар

  Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част […]

Тарифа за цени, услуги и права

Posted Posted in Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински […]

Договор за предаване на отпадъци

Posted Posted in Сайтбар

ДОГОВОР 2021-Сваляне     Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Днес, ……….. …… г. в гр. Бургас, между: 1…………………………………………………………..БУЛСТАТ………………………………….…., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..………………………………………………, тел.: ………………….., e–mail: ..…………..……………….…. представлявано от ………….……………………………………………………………..………………………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, И 2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com, представлявано от Стефан Василев Калчев–Директор […]

Номенклатура мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

Община Бургас   Уведомява: Стартира ежегодна кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните центрове, разположени на територията на гр. Бургас, чрез въвеждане на електронна система. Разработената електронна система дава възможност да се регистрират и отчитат разделно предадените количества фракции от гражданите в мобилните центрове. На всеки гражданин, който […]

Приложение №1

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ №1   До Директора на ОП „Чистота Еко“                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………………….. (име, фамилия – длъжност) ……………………………………………………………………………………….…………………. (община, фирма, организация)   Г-н Директор, Във връзка с извозване на отпадъците […]