Определяне на цени при приемане на битови или производствени неопасни отпадъци за обезвреждане

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

Определяне на цени при приемане на неопасни отпадъци за обезвреждане, чрез депониране на РПУО „Братово-Запад“, според класификацията на отпадъците – битови или производствени В изпълнение на нормативната уредба при управление на отпадъците, отпадъците, които могат да се приемат за депониране на РПУО „Братово – Запад“ са битови и производствени твърди неопасни отпадъци. Съгласно „Наредба № […]

Договор за предаване на отпадъци

Posted Posted in Сайтбар

ДОГОВОР   Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Днес, ……….. …… г. в гр. Бургас, между: 1…………………………………………………………..БУЛСТАТ……………………….…., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..………….……………, тел.: ………………….., e–mail: ..…………..……………….…., представлявано от …………….…….……………………………………………………………..……………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, И 2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com, представлявано от Стефан Василев Калчев […]

Неработещи мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

Мобилните центрове няма да работят на 24.05, 25.05 , 26.05 МЦ 1 ж.к.“ М.рудник“-срещу бл.69,с/у битака – Няма да работи от 17.05 до 20.05 МЦ 4 ж.к.“ М.рудник“-срещу спортна площадка до бл.449 – Няма да работи от 16.04 до 31.05  МЦ 5 ж.к.“М.рудник“- между 84 и 85 блок – Няма да работи на 21.05 МЦ […]

Адреси на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

От 1-ви юли влиза в сила лятно работно време: Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 15:00 ч. МЦ № Адрес 1 ж.к.“ М.рудник“-срещу бл.69,с/у битака 2 ж.к „М.рудник“-с/у третата секция на бл.77 3 ж.к.“М.рудник“-пред тото пункта с/у Лидъл до бл.34 4 ж.к.“ М.рудник“-срещу спортна площадка до бл.449 5 ж.к.“М.рудник“- между 84 и 85 […]

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране.

Posted Posted in Сайтбар

  Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част […]

Тарифа за цени, услуги и права

Posted Posted in Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински […]

Номенклатура мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

Община Бургас   Уведомява: Стартира ежегодна кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните центрове, разположени на територията на гр. Бургас, чрез въвеждане на електронна система. Разработената електронна система дава възможност да се регистрират и отчитат разделно предадените количества фракции от гражданите в мобилните центрове. На всеки гражданин, който […]

Приложение №1

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ №1   До Директора на ОП „Чистота Еко“                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………………….. (име, фамилия – длъжност) ……………………………………………………………………………………….…………………. (община, фирма, организация)   Г-н Директор, Във връзка с извозване на отпадъците […]