Адреси на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

МЦ № Адрес 1 ж.к.“ М.рудник“-срещу бл.69,с/у битака 2 ж.к „М.рудник“-с/у третата секция на бл.77 3 ж.к.“М.рудник“-пред тото пункта с/у Лидъл до бл.34 4 ж.к.“ М.рудник“-срещу спортна площадка до бл.449 5 ж.к.“М.рудник“- между 84 и 85 блок 6 ж.к.“Лазур“-до трафопоста до бл.41 7 ж.к.“Изгрев“-между бл.66/65 8 ж.к. „Славеков“ срещу блок 36 9 ЦГЧ-зад бл.104, срещу […]

Неработещи мобилни центрове месец Септември

Posted Posted in Сайтбар

МЦ18 ж.к.“Меден рудник“до у-ще“ Е. Пелин“ -няма да работи от 18.09.2020г до 22.09.2020г. МЦ19 ж.к.“Лазур“ – до бл.1 -няма да работи от 19.09.2020г до 22.09.2020г. Неработни дни за всички мобилни центрове-05.09.2020, 06.09.2020, 07.09.2020, 20.09.2020, 21.09.2020, 22.09.2020 През останалите дни мобилните центрове,ще работят с нормално работно време: от Вторник до Събота  09:30ч. – 18:00ч. Обедна почивка: […]

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране.

Posted Posted in Сайтбар

  Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част […]

Тарифа за цени, услуги и права

Posted Posted in Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, […]

Договор за предаване на отпадъци

Posted Posted in Сайтбар

ДОГОВОР 2020-Сваляне   Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ     Днес,  ……….. …… г. в гр. Бургас, между: 1…………………………………………………………..БУЛСТАТ…………………………………….., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..………………………………………………, тел.: ………………….., e-mail: ..…………..……………….…. представлявано от …………………………………………………………………………………………………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,               И   ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com , представлявано […]

Номенклатура мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

Община Бургас   Уведомява: Стартира ежегодна кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните центрове, разположени на територията на гр. Бургас, чрез въвеждане на електронна система. Разработената електронна система дава възможност да се регистрират и отчитат разделно предадените количества фракции от гражданите в мобилните центрове. На всеки гражданин, който […]

Приложение №1

Posted Leave a commentPosted in Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ №1   До Директора на ОП „Чистота Еко“                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………………….. (име, фамилия – длъжност) ……………………………………………………………………………………….…………………. (община, фирма, организация)   Г-н Директор, Във връзка с извозване на отпадъците […]