Увеличение щата на „Чистота еко“ Бургас

Posted Posted in НОВИНИ

ОбС 08-00-4230 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42) РЕШЕНИЕ: І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за […]