Заповед № 11

Posted Posted in НОВИНИ

    ЗАПОВЕД № 11/ 07.02.2023 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска […]

Обява инвестиционно предложение

Posted Posted in НОВИНИ

ОБЯВА На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на ЛПСОВ и осигуряване на възможност за интегриране на модул за производство на RDF на територията на Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, […]

Заповед № 74

Posted Posted in НОВИНИ

  ЗАПОВЕД № 74/ 22.12.2022 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и решение по т.50/Протокол №44 /29.11.2022г./ на Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно […]

Празнично работно време

Posted Posted in Без категория

Уважаеми бизнес партньори, Във връзка с предстоящите официални празници ( Никулден – официален празник на гр. Бургас и Коледните и Новогодишни празници), Ви уведомяваме за промененото работното време  на РПУО „Братово-Запад“, както следва:    06.12.2022 г. – от 07:00 ч. до 15:30 ч.    24.12.2022 г. – от 07:00 ч. до 12:00 ч.    25.12.2022 […]

Ново работно време на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ

От 1-ви ноември влиза в сила ново работно време: от 1.09 до 30.06  Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 16:30 ч.    почивка 12:00 ч. – 12:30 ч. от 01.07  до 30.08 Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 15:00 ч.    без обедна почивка

Заповед №61 Забрана на нерегламентираният достъп на външни лица на територията на производствената площадка на депо „Братово-Запад“

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 61/ 14.10.2022 г. На основание чл. 12 от Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „ЧИСТОТА ЕКО” приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 16 от Протокол №42/28.10.2014 г., във връзка със здравословните и безопасни условия на труд на производствената площадка и опазване компонентите на околната среда, както и предотвратяване на […]

Договор за предаване на отпадъци

Posted Posted in Сайтбар

ДОГОВОР 2023-Сваляне     Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Днес, ……….. …… г. в гр. Бургас, между: 1…………………………………………………………..БУЛСТАТ………………………………….…., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..………………………………………………, тел.: ………………….., e–mail: ..…………..……………….…. представлявано от ………….……………………………………………………………..………………………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, И 2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com, представлявано от Стефан Василев Калчев–Директор […]

Как да изхвърляме непотребните лекарства, които се натрупват в домовете ни?

Posted Posted in НОВИНИ

Ако имате купчина неизползвани лекарства или лекарства с изтекъл срок на годност някъде в дома си и не знаете кой е най-добрият начин да се отървете от тях, не сте само вие. Проучване от 2021 г., проведено от Covanta, компания за управление на отпадъци в Ню Джърси, САЩ, установява, че 53 % от анкетираните 2000 американци […]