Съобщение-Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ

Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение: „Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни […]

Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестиционно предложение за планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестиционно предложение за планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. Лице за контакти: Стефан Калчев – Директор на Общинско предприятие „Чистота еко“ […]

Доставка на мобилно оборудване – контейнеровоз, втора употреба, съгласно спецификация

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Vsichki-dokumentiУникален номер в регистъра на АОП:9052145 Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОП „Чистота Еко“ с адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ № 26, тел.: 0889/290143, e-mail: chistotaeco@abv.bg, интернет адрес: http://chistotaeco.com/ . ОП „Чистота Еко“ е Възложител съгласно Заповед № 3211/25.11.15г. на […]

Увеличение щата на „Чистота еко“ Бургас

Posted Posted in НОВИНИ

ОбС 08-00-4230 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42) РЕШЕНИЕ: І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за […]

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2015-0030 Публикувано на: вторник, 21 април 2015 Валидно до: вторник, 21 април 2015, 13:39 Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“.   Електронна преписка   Решение Номер: 00797-2015-0030_833/20.04.15 г. […]