Съобщение

Posted Posted in НОВИНИ

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен работен проект за „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ – Актуализация. Лице за контакти: Стефан Калчев – Директор на Общинско предприятие „Чистота Еко“ Тел: 0889 290 143

Определяне на цени при приемане на битови или производствени неопасни отпадъци за обезвреждане

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

Определяне на цени при приемане на неопасни отпадъци за обезвреждане, чрез депониране на РПУО „Братово-Запад“, според класификацията на отпадъците – битови или производствени В изпълнение на нормативната уредба при управление на отпадъците, отпадъците, които могат да се приемат за депониране на РПУО „Братово – Запад“ са битови и производствени твърди неопасни отпадъци. Съгласно „Наредба № […]

Договор за предаване на отпадъци

Posted Posted in Сайтбар

ДОГОВОР   Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Днес, ……….. …… г. в гр. Бургас, между: 1…………………………………………………………..БУЛСТАТ……………………….…., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..………….……………, тел.: ………………….., e–mail: ..…………..……………….…., представлявано от …………….…….……………………………………………………………..……………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, И 2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com, представлявано от Стефан Василев Калчев […]

Протоколи от заседания на тръжна комисия по чл.77 ал.2 от НРПУРОИВ за периода 2021г.-2022г.

Posted Posted in НОВИНИ

Протоколи от заседания на тръжна комисия по чл.77 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет Бургас  за периода 2021г.-2022г. 4. Протокол Търг 15.12.2022 г. 3. Протокол Търг 21.07.2022 г. 2. Протокол Търг 14.04.2022 1. Протокол Търг 03.02.2022 г. 8. Протокол комисия 23.12.2021 -непроведен […]

Заповед № 39

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 29/ 08.06.2023 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт […]

5-ти юни световен ден на околната среда

Posted Posted in НОВИНИ

5-ти юни световен ден на околната среда съвместно мероприятие с ДГ Калина Малина ОП Чистота ЕКО дирекция екология и опазване на околната среда и г-жа Балтина Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата