ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО“ БУРГАС

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

  • Управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;
  • Разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
  • Сепариране и рециклиране на отпадъци;
  • Обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
  • Компостиране на биоразградими отпадъци.