burgas

Вход
Тарифа за цени, услуги и права

Тарифа за цени, услуги и права (1)

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол №5/19.12.2019 г., влязла в сила от 01.01.2020г.

 

ОП „Чистота ЕКО“

   

Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

27,60/тон

Депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

13,56/тон

Третиране на разделно събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

9,60/тон

Третиране на замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

28,68/тон

Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

7,44/тон

Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

33,60/тон

Цена на произведен компост (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

84,00/тон

3,60/10 литра

1,80/5 литра

1,20/3 литра

Временно съхранение на опасни отпадъци от бита

вкл. ДДС

134.00/тон

Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други специфични производствени отпадъци (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

150,00/тон

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас

вкл. ДДС

50,00/курс

Обезпечение по чл. 60, ал.1 от ЗУО

осв. ДДС

8,60/тон

Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2020г., се определят на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „з“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, (обн. ДВ бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.) (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

осв. ДДС

95.00лв./т

Забележка: * Отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2020г., се променят в размер на 95 лв./т на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „з“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, (обн. ДВ бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.)

Абонамент чрез RSS