burgas

Вход
Новини

Новини (27)

Новини ОП ЧИстота Еко Бургас

Неработещи мобилни центрове Февруари 2020г

МЦ5 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл. - няма да работи от 18.02.20г до 22.02.20г. включително.

МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65 - няма да работи от 18.02.20г до 20.02.20г. включително.

МЦ18 ж.к. "Меден рудник" , зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" - няма да работи от 18.02.20г до 04.03.20г. включително.

Неработещи мобилни центрове Януари 2020г

ММЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук - няма да работи на 07.01.20г

МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449 - няма да работи от 07.01.20г до 13.01.20г. включително.

Заповед № 65-Търг

 

ЗАПОВЕД

65 /03.12.2019 г.

На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

 

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

N ПО РЕД

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./Т.

СТЪПКА

НА

НАДДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(Т.)

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

1.

ПОЛИЕТИЛЕН ЦВЕТЕН

1.00

0.05

250

250

25

Търгът да се проведе на 19.12.2019 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 18.12.2019 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Върху плика се изписват номера и наименованията на видовете отпадъци, за които се участва в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 18.12.2019 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление –образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец – приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи - отпадъци по образец – приложение № 4; Договор–проект; Декларация (приложение №5); Заповед.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 11.12.2019 г. до 18.12.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Дора Великова - Еколог-Технолог, 0886/934423 Снежина Петрова – Контрольор - отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните движими вещи, да се проведе на 27.12.2019 г., от 10.00 часа, в заседателна зала ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“.

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените артикули да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 23.12.2019 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 23.12.2019 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 20.12.2019 г. до 23.12.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Дора Великова - Еколог-Технолог , 0886/934423Снежина Петрова – Контрольор - отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0888/457146 - инж. Дора Великова - Еколог-Технолог.

Заповедта за откриване на търга да се обяви в местен ежедневник и на електронната страница на Община Бургас до 04.12.2019 г.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост”.

Изпълнението на заповедта възлагам на Мария Иванова Гл. счетоводител в ОП „Чистота еко“ при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ Община Бургас

Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци 2019г.

109 тона отпадъци са събрани до края на месец Ноември в обособените 19 бр. мобилни центрове.За сравнение през 2018г. количеството събрани отпадъци е 106 тона.

Знаете ли какво е компост?

      Компостирането е аеробен процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на микроорганизми и про наличието на достатъчно кислород, постоянна влага и температура. Крайният резултат е естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията.

      Компостът се състой от биоразградими отпадъжи от растителен произход от домакинства и градини; окосена трева, листа, клони, остатъци от плодове и зеленчуци; остатъци от поддържане на градинските зелени площи. компостът допълва почвата с хранителни вещества и също има противоерозионни качества. Следователно ползването на компост в земеделието гарантира множество предимства като например:

 - подобряване на почвената структура,

 - подпомага отглеждането на здрави плодове и зеленчуцимдопълнителни добиви и повишава способността на почвата да задържа водата.

Области на употреба са:

 - Конвенционално земеделие, лозя

 - Ландшафтни дейности, включително разсадници

 - Частно градинарство - съдържание на компоста в субстратната смес не повече от 40%

 - Растежни почвени среди - съдържание на компоста в субстратната смес не повече от 40%

 - Рекултивация на нарушени терени, депа и минни обекти

     Съгласно изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третирането на биоразградимите отпадъци ОП "Чистота еко", е оператор на съоражението за компостиране.Качеството на  произведения компост, се контролира посредством аналитични изпитвания, осъществявани в акредитирана лаборатория AGES, Vienna,Austria

Празнично работно време мобилни центрове

Почивни и празнични дни за мобилните центрове са: 22.12.19; 23.12.19; 24.12.19; 25.12.19 и 26.12.2019 година.

Работни дни са 27.12.19; 28.12.19 и 31.12.19г. /до 12:00 часа/. През тези дни ще работят следните центрове:

За ж.к.”Меден рудник

МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака

МЦ2 ж.к. "Меден рудник" , зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга

МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449

МЦ18 ж.к. "Меден рудник" , зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" 

За ж. к. „Лазур

МЦ6 ж.к. "Лазур", кв.26 – до трафопоста до бл.41

МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1. 

За ж. к. „Зорница

МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20

За ж.к.” Изгрев”

МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65

За ж-к. „Славейков”

МЦ17 ж.к. "Славейков" срещу блок 14

За ж.к.” Братя Миладинови”

МЦ11 ж.к. "Братя Миладинови" , кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56

МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук

За ЦГЧ

МЦ9 ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище

Неработещи мобилни центрове:

МЦ3 ж.к. "Меден рудник" , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл няма да работи от 27.12.19г. до 06.01.20г. включително.

МЦ5 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл. няма да работи от 27.12.19г. до 02.01.20г. включително.

МЦ13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38 няма да работи от 17.12.19г. до 06.01.20г. включително.

МЦ16 ж.к. "Изгрев" срещу бл. 32 до трафопоста няма да работи за периода от 27.12.19г до 31.12.19г. включително.

МЦ8 ж-к. "Славейков" срещу бл.36 няма да работи от 27.12.19г. до 06.01.20г. включително.

МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста няма да работи работи за периода от 27.12.19г до 31.12.19г. включително.

Остава още малко време до приключването на кампанията за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци-2019г.

Събралите най-голям брой точки, в края на годината ще получат материални награди.

Неработещи мобилни центрове Декември 2019г

МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20 - няма да работи от 06.12.19г до 07.12.19г. включително.

МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста - няма да работи от 10.12.19г до 16.12.19г. включително.

МЦ18 ж.к. "Меден рудник" , зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" -няма да работи от 07.12.19г 

Абонамент чрез RSS